Tanıtım Yazıları
Giriş Tarihi : 24-05-2021 16:09   Güncelleme : 24-05-2021 16:09

Banka Kredisi Almadan Da Ev Sahibi Olabilirsiniz!

Banka Kredisi Almadan Da Ev Sahibi Olabilirsiniz!

Bir evsahibiolup, kendizevkineuygunbirevdeyaşamakisterçoğukişi. Ancakgönlünegörebirevbulsadahihayatşartlarınıngetirdiğiolumsuzluklarsebebiyleevalmakhiç de kolayolmayabilir. Yine de masraflardan ve ihtiyaçlardankısarak, kiraödemekyerinekendievinintaksitleriniödemekdahacazipgelecektir.

Herhangibirbirikimiolmadığıhaldeevalmakisteyenler ilk olarakbankalarınsunduğuhizmetlerebakacaktır. Bankalarkonutkredisiverirkenfaizoranlarınıoldukçayüksektutmaktadır. Özelliklebazıdönemlerdebankafaizoranlarıbirandafırlayabilir. Ya da bankalarbazısebeplerdendolayıkredivermeyesiziuygunbulmayabilir. Bu gibidurumlardaevsahibiolmanızısağlayacakbirdiğerfırsat, senetleevalmakolacaktır.

Senet ileNasılEvAlınır?

Bir konutalmakistiyor ve bununiçin senet yolunutercihediyorsanız, önceliklelehinizeyöneliksözleşmelerhazırlayanfirmalarilegörüşmenizgerekmekte. Senetleev alma fikrikulağahoşgelen, bankayauğraşmaderdiniortadankaldıranbirçözümdür. Özellikle son yıllardabankafaizsizsenetleevsahibiyapanbirçokprojetasarlanmıştır. Projeyisunanfirmanınşartlarınagörekimidurumlarda 36 ayakadar vade farksıztaksitlerle, peşinatsızevalmakmümkünken; birmiktarpeşinatödeyerek 0 faizile de evsahibiolmakmümkün. Bu fırsatlardanyararlanabilmekiçinözelfirmalarınprojelerinitakipederek, birebirgörüşmeyapmanızgerekmektedir.

Güvenilir Bir Yöntem mi?

Senetleevalmakistiyorumdiyenlerinmerakettiği ve endişeduyduğukonu, buyöntemingüvenliolupolmadığıdır. Güvenkesinliklesizievsahibiyapmakisteyenşirketinprestijiileilgilidir. Taksitödemelerini de düzenleyensenetlerhazırlanırkennamaözelhazırlanmalıdır. Aynızamandasenetlerborcuntamamıiçindeğil, her taksitiçinayrıdüzenlemelidir ve hepsimüşteriadınaolmalıdır.

Eğermaketüzerindensatışyapmayıvaatedenbirfirmaise, bukonudatemkinlidavranmanızdafayda var. Çünküpiyasadausulsüzişyapanlarınsayısıoldukçayüksektir. Bu yüzdenşirketilearanızdateminatniteliğindebirsözleşmehazırlamanızdoğruolacaktır. Her ne kadariçerisinde risk barındırsa da güvenilirbirfirmaileanlaştığınıztaktirde, birsorunyaşamadansiz de evsahibiolabilirsiniz.